Semalt hünärmeni, her bir üstünlikli işewür akyl öwrenýän 13 sany ýönekeý usuly açýar

Käbir adamlar üçin üstünlik bir halta çäge göterýän ýaly bolup biler, ýöne käbirleri üçin bu adaty bir zat. Bu nädip mümkin?

Başlangyç etap, yzygiderli soramak we dogry meýilleşdirmek bilen şowsuzlyk duýgusyndan gelýän gorkyny öldürmekdir. “ Semalt” -yň müşderi üstünlikleriniň öňdebaryjy menejeri Igor Gamanenko, köp sanly taslamanyň durmuşa geçirilmegine goşant goşanlygy sebäpli, tejribe ýyllarynyň bahasyna ýetip bolmajakdygyny öňe sürdi. Ynha, işde üstünlik gazanmak üçin näme etmelidigi, hünärmeniň Semaltda öndürijilikli iş tejribesini çekmek bilen paýlaşýan on üç maslahaty.

Düşünmek

Pikir etabyndan ahyrky durmuşa geçirilişine we gözegçiligine çenli ýetmek isleýän zadyňyzyň uly suraty bolmaly. Şol bir wagtyň özünde, gatnaşmak isleýänleriň sanyna, işe almagy meýilleşdirýän tehnologiýaňyza, adamlara we tehnologiýalara ýol açýan ulaglara düşünmek möhümdir. Maksatly müşderileri, kadalaşdyryjy organy we girdeji kepillendirjek ýa-da iň bolmanda inisiatiwany belli bir wagta çenli dowam etdirjek bahany kesgitläň.

Meýilnama

Pikir kartasyny düzeniňizden soň, pikiriňiziň dürli taraplaryny jikme-jik meýilleşdirmek amala aşyrylýar. Iň möhüminden kiçisine, çykdajylaryň hemmesi deň derejede kesgitlenmeli. Bu çylşyrymly prosesiň düýp manysy, konseptualizasiýa wagtynda düşnüksiz beýan edilen maksadyňyza ýetmek üçin näçe wagt gerek boljakdygyny has gowy bahalandyrmakdyr.

Maglumat almak

Elbetde, belli bir maglumat bilen tanyş bolmaly, ýöne üstünlik gazanmagyňy kepillendirmek ýeterlik däl. Şeýlelik bilen, çuňňur gözlegleriň zerurlygy gutulgysyz, sebäbi käbir faktlar ilkibaşdan size açyk bolup bilmez ýa-da zatlar başgaça bolup biler, muny bilmelisiňiz. Againene-de, zerur maglumatlara baglylykda, maglumat çykarmak degişli derejede edilmelidir. Netijede, dogry ýolda serişdeleri ýitirmezlik üçin dogry maglumatlar gaty möhümdir.

Maglumatlary barlaň

Alnan maglumatlaryňyz barada gözleg geçiriň, onuň hakykylygyny tassyklaň we öňem aýdyşymyz ýaly konseptuallaşdyrylan maksat bilen deňleşdiriň. Barlag wagtynda, toplanan maglumatlaryň ygtybarlylygyna sebäp bolýan badyna yzygiderlilik gaty möhümdir.

Alternatiwalary tapyň

Allhli maglumatlary tapanyňyzdan soň, töweregiňize göz aýlamak we şol bir ýa-da has gowy netijeleri gazanmagyň has güýçli usullarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny görmek üçin birnäçe wagt gerek bolar. Siz näme pikir edýärsiňiz? Ilki bilen bahasy, wagty ýa-da çeşmesi däl-de, maksatly müşderileri ýa-da müşderileri göz öňünde tutýarsyňyz. Müşderini kanagatlandyrmak üçin iň zerur zadyň nämedigini düşündireniňizden soň, çykdajy, wagt we çeşmeler faktoryny göz öňünde tutuň we inisiatiwaňyz üçin iň oňat wariantlary saýlamaly.

Jemleýji meýilnamany düzüň

Bar bolan alternatiwalary seljermek bilen, gyzyklanýan taraplaryň bähbitlerini ileri tutjak haýsy strategiýany ulanmalydygyňyz barada batyrgaý durup bilersiňiz. Customershli alternatiwalaryňyzyň biri müşderiniň kanagatlanmagy we wagty bilen tapawutlanmalydyr. Bar bolan ýagdaýlara baglylykda dürli döwürde birnäçe strategiýany ulanmaga erkinligiňiziň bardygyny ýatdan çykarmaň. Toetmek üçin iň möhüm zatlar, elbetde, dowamly netijeler.

Maliýe çeşmesini saýlaň

Siziň işiňiz, zerur serişdeleri almakda esasan möhüm rol oýnaýar. Bu inisiatiwanyň esaslaryny we ähli kynçylyklara garşy belli bir strategiýany kabul etmegiň sebäbini aýdyň görkezýär. Wagtynda we çylşyrymly, ýönekeý we şübhelerden we islendik düşnüksiz görnüşde bolmaly. Iň möhümi, işiňize ýaramaz täsir etmeýän çeşmelerden peýdalanmaly, mysal üçin, ýokary göterim derejesi, uzyn we çylşyrymly hukuk borçnamalary, kepillikler üçin berk şertler. Elmydama ähli töwekgelçilikleri hasaba aljak we garaşylýan girdeji akymynyň çägine girýän maýanyň parametriki bahasyna faktor beriň.

Meýilnamaňyzy täzeläň

Lossitgä sebäp boljak hadysalary azaltmak üçin hiç wagt wagtyňyz we serişdeleriňiz gaty köp däl. Şeýlelik bilen, wagt alyň we soňky günlerde, hepdelerde we hatda aýlarda eden zatlaryňyzy gözden geçiriň. Yearsyllara siňmegine ýol bermäň, ýöne şeýle bolsa, gaýra goýulmajakdygyňyzy ýa-da bermändigiňize göz ýetiriň. Belki, edilmeli käbir nokat we geçelge bolup biler. Olary tapanyňyzda wagtyňyzy ýitirmäň, zerur zatlary ediň we indiki ädim bilen duşuşyň.

Meýilnamaňyzy ýerine ýetiriň

Ony ýuwaş-ýuwaşdan oýnamagyň we oýnamagyň wagty geldi, sebäbi garaşmagyň nämedigini hiç wagt bilmeýärsiň. "Meýilnamalaşdyrmak ýerine ýetirilende iki esse köp wagt tygşytlaýar" diýlen söz dogry bolsa-da, hiç haçan howlukmagyň zerurdygyny öňe sürmedi, şonuň üçin haýal we yzygiderli alyň. Bu, ahyrynda meýilleşdirilen strategiýa bilen durmuşa geçirilýän strategiýanyň arasyndaky tapawudyň gaty dar we gözegçilikde saklanjakdygyny görkezýän käbir garaşylmadyk ýagdaýlar ýüze çyksa, çalt täzeden sazlamaga mümkinçilik berer.

Meýilnamaňyza gözegçilik ediň

Hiç bir üstünlikli iş gözegçilik we gözegçilik etmezden gidýär. Bu durnuklylygyň we hiliň kepili. Gözegçiligiň düýp manysy, meýilnamadan näçe daşlaşýandygy sebäpli dolandyrmak mümkin boldugyça kyn we iş näçe gymmat bolsa, mümkin boldugyça gysga wagtda dogry ädim ätmekdir. Yzky sahypany dolandyrmak ýokary derejeli ileri tutmagy öz içine alýar; sorag: kimiň gyzyklanmasy beýlekisinden ileri tutular? Indiki kellä gelýän zat gapma-garşylyk.

Düzediş çäreleri görüň

Işiň abraýyny we abraýyny üpjün etmegiň zerurlygy, şeýle hem çykdajy, kanagatlanma we çeşmäni ulaltmak ýaly beýleki faktorlar zerur düzediş çärelerini talap edýär. Gaýtadan işlemek, gyşarmalar we kemçilikleri bejermek üçin tassyklamalar, işiň dowamlylygyna ýaramaz täsir etmeýän belli bir möhletde edilmeli.

Adamlara işiňizi bilsin

Işiňizi ösdürmek üçin sosial mediany, dilden we beýleki mahabat mehanizmlerini ulanyň. Bu satuwy artdyrar we girdejini artdyrar, çykdajylar kem-kemden peseler we uzak möhletde girdeji ýokarlanar.

Gözegçiligi bes etme

Netijede, gözegçiligi bes etmäň, sebäbi iş dünýäsi üýtgeşmeleriň gutulgysyz bolan gaty dinamiki. Işjeň boluň, öwrenmegi dowam etdiriň we bilimleri we ussatlygy ulanmagy dowam ediň. Ösüş we giňelmek tebigy ýagdaýda geler we öz-özüňe düşünmek düşünjesi sizi uzakda saklar.

mass gmail